Webinar/Online Etkinlik/Sosyal Medya Paylaşımı Aydınlatma Metni

 1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Webinar/Online Etkinlik/Sosyal Medya Paylaşımı Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde
ARS Alacak ve Risk Yönetimi Danışmanlık Limited Şirketi
Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin
Webinar/Online Etkinlik/Sosyal Medya Paylaşımı
Aydınlatma Metni

ARS Alacak ve Risk Yönetimi Danışmanlık Limited Şirketi (“Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerini aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, online toplantılar gerçekleştirilerek tahsilat eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi ve açık sınıf eğitimlerinin online olarak da verilmesi sebebiyle Zoom adlı uygulama aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle KVKK m. 5/1 ve 5/2(f) hükmü uyarınca işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Kişisel verileriniz; Şirket tarafından sağlanan tahsilat eğitimi ve açık sınıf eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi, dijital yayın süreçlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal medya ve PR çalışmalarının yürütülmesi amacıyla alınmakta, Şirket tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme hukuki sebepleri kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, kullandığımız yazılım programları, internet  sitemiz, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanallarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde veyahut da 6698 sayılı Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirket’ın birlikte çalıştığı 3. Kişilerle, iş ortaklarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Belirtmek gerekir ki; Şirket, kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz, Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, tarafından işlenen kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’un 5/1 ve 5/2 maddelerindeki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içindeki ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, müşterilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ZOOM uygulamasının kullanılması nedeniyle yurt dışındaki sunuculara Şirket ile aranızdaki sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer amaçlara yönelik olarak işlenmesi amacıyla Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirket, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım kişisel verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Şirket’in sizlerle ilgili olarak işlediği veriler arasında özellikle aşağıdakiler yer alabilmektedir.

 

 • Kimlik Verileri Kimlik (Ad Soyad, Fotoğraf, Unvan, TCKN)
 • İletişim (Telefon No, E-Mail)
 • Mesleki Deneyim (Eğitim Bilgisi)

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarına sahiptir. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde Şirket yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz. Şirket’e ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Unvan                         : ARS Alacak ve Risk Yönetimi Danışmanlık Limited Şirketi

Mersis No                   : 0080035971100015

Telefon Numarası      : 02122969147

Fax Numarası             : 02123269187

Posta Adresi               : Cemal Sahir Sok. Polat İş Merkezi No:29/47 Şişli/İstanbul

E-posta adresi            : info@arsdanismanlik.com